Happy Birthday
 • vansh jaiswal
  11-D
  20-Jan-2004
 • arjun dubey
  8-A
  20-Jan-2007
 • pushkar singh
  7-A
  20-Jan-2007
 • mohammad rahil
  7-C
  20-Jan-2008
 • kushagra srivastava
  5-F
  20-Jan-2010
 • vedant singh
  5-A
  20-Jan-2010
 • suneeth joseph masih
  6-F
  20-Jan-2009
 • hashir akhtar
  5-A
  20-Jan-2010
 • rishabh sethi
  11-E
  20-Jan-2004
 • aryan sharma
  4-E
  20-Jan-2011
 • dev upadhyay
  4-G
  20-Jan-2011
 • amogh chaurasia
  2-D
  20-Jan-2012
 • sanskar srivastava
  4-D
  20-Jan-2011
 • arihant mishra
  2-G
  20-Jan-2013
 • asher p john
  2-D
  20-Jan-2013
 • devarsh srivastava
  1-B
  20-Jan-2014
 • aarav bhatia
  1-E
  20-Jan-2014
 • aadi jaiswal
  UKG-G
  20-Jan-2015
 • daksh kushwaha
  UKG-E
  20-Jan-2015
 • qazi zain haseen abbasi
  UKG-A
  20-Jan-2015
 • asthitva dwivedi
  LKG-A
  20-Jan-2016
 • ekaagr
  LKG-E
  20-Jan-2016
 • arihan mahendra
  LKG-F
  20-Jan-2016
 • vedagya mishra
  LKG-G
  20-Jan-2016
 • shashvat tripathi
  LKG-A
  20-Jan-2017