Happy Birthday
 • syed hassan abbas
  7-B
  20-Sep-2006
 • mukul sharma
  8-G
  20-Sep-2005
 • divyansh kumar
  9-E
  20-Sep-2004
 • syed ali asher hasan
  10-E
  20-Sep-2003
 • snehil raj
  11-A
  20-Sep-2002
 • yajat saran
  6-A
  20-Sep-2007
 • shreyas raina
  6-B
  20-Sep-2007
 • rohit singh
  6-E
  20-Sep-2007
 • ayushman banerjee
  5-G
  20-Sep-2008
 • vishal singh
  10-E
  20-Sep-2003
 • shashwat srivastava
  3-E
  20-Sep-2010
 • akshat gupta
  3-A
  20-Sep-2010
 • teevra gupta
  3-G
  20-Sep-2010
 • qasim zaidi
  3-G
  20-Sep-2010
 • yatharth chaturvedi
  3-E
  20-Sep-2010
 • sarvendraa singh
  2-G
  20-Sep-2011
 • siddharth verma
  2-E
  20-Sep-2011
 • swarnabh das
  2-B
  20-Sep-2011
 • mohammad ali hasan
  1-E
  20-Sep-2012
 • raghvan yadav
  UKG-C
  20-Sep-2012
 • virat pandey
  1-B
  20-Sep-2012
 • siddhant shukla
  UKG-A
  20-Sep-2013